Legislació i normativa

Llei de suport a les famílies

Aquesta llei catalana estableix els objectius que han de tenir les polítiques familiars i les mesures de suport al nucli familiar, entenent que aquest és l’eix vertebrador de les relacions humanes.

Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Aquesta llei catalana aprova el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. S’estructura sobre la base del Codi de família, del qual reordena els continguts i esmena les errades tècniques i al qual introdueix un nombre considerable de novetats per a adequar l’ordenament jurídic a les noves necessitats socials.

Convenció sobre els Drets dels Infants

Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, va ser el primer document on es van recollir de manera unificada tots els drets que tenen els nens i nenes i que són d’obligat compliment.

Llei de protecció integral a la infància i la adolescència davant la violència (LOPIVI)

Aquesta llei estatal combat la violència sobre la infància i l’adolescència des d’una aproximació integral, contemplant els seus múltiples factors de risc i conseqüències. Atorga una prioritat essencial a la prevenció, la socialització i l’educació, i estableix mesures de protecció, detecció precoç, assistència, reintegració de drets vulnerats i recuperació de la víctima.

Llei de modificació de la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, amb relació a l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat

Aquesta llei catalana té per objectiu que els infants i adolescents tutelats per la Generalitat, titulars de pensions de la seguretat social, no hagin de contribuir al manteniment del cost del servei social que reben.

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Aquesta llei catalana vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l’exercici dels seus drets i responsabilitats. Situa l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments