Legislació i normativa

Bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU

Bases per a les convocatòries de subvencions en l’àmbit de l’atenció social finançades amb els fons Next Generation EU. Amb aquesta convocatòria es vol contribuir a accelerar la transformació de l’atenció social.

Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Aquesta llei catalana estableix la protecció de les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, d’electricitat i de gas per manca de pagament.

Llei del dret a l’habitatge

Aquesta llei catalana regula el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Llei de l’ingrés mínim vital

Aquesta llei estatal regula la prestació de l’ingrés mínim vital amb la finalitat de reduir la pobresa, especialment la pobresa extrema, i redistribuir la riquesa.

Llei de la renda garantida de ciutadania

Aquesta llei catalana té per objectiu regular la renda garantida de ciutadania establerta a l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

Llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic

Aquesta llei de modificació es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc legal que regula la prestació per als joves extutelats i per a oferir-los un suport especial i específic.

Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

Aquesta llei catalana té la finalitat de crear prestacions de caràcter econòmic per a la protecció dels més desfavorits i regles per a establir les que es puguin crear en el futur en funció del finançament disponible.

II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024

Marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS).

Decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Aquest decret català configura les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials pel període biennal indicat, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments