Tràmits, ajuts i prestacions

Tràmits, ajuts i prestacions de l'àmbit social vigents a Catalunya:

Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència

Dirigida a les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Llegiu més

Revisió del grau de dependència

Dirigida a aquelles persones que ja tenen reconegut un grau de dependència, d'acord amb la Llei 39/2006, i pateixin un empitjorament del seu estat de salut, tinguin noves patologies o que hagin experimentat una millora.

Llegiu més

Què és el Programa Individual d'Atenció (PIA)?

El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

Llegiu més

Ajuts per les persones cuidadores no professionals

Les persones amb grau de dependència reconegut segons la Llei 39/2006, podran optar per la prestació de cuidador/a de l'entorn familiar en el seu Pla Individual d'Atenció (PIA).

Llegiu més

Reconeixement i revisió del grau de discapacitat

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions.

Llegiu més

Accés al servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar

Servei per ajudar al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat i possibilitar la seva autonomia.

Llegiu més

Targeta acreditativa de la discapacitat

Permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar el seu grau de discapacitat. Facilita l'accés a determinats avantatges i beneficis.

Llegiu més

Ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Ajuts per a la compra de productes i per actuacions destinades a promoure l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Llegiu més

Sol·licitud de la prestació d'ajuda per morir (eutanàsia)

Prestació dirigda a totes les persones físiques que acompleixin les condicions exigides per sol·licitar i rebre la prestació de l'ajuda sanitària per morir (eutanàsia).

Llegiu més

Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar la seva voluntat. L'objectiu del document de voluntats anticipades (DVA) és mantenir el respecte a les decisions personals dels i les pacients i augmentar la seguretat dels i les professionals a l'hora de respectar-les.

Llegiu més

Subvencions per al pagament del lloguer

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Llegiu més

Ajuts per a la rehabilitació de l'habitatge

Línies de subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya.

Llegiu més

Ajuts individuals de menjador

L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

Llegiu més

Ingrés mínim vital

Prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que és compatible amb altres ajuts.

Llegiu més

Renda garantida de ciutadania

Prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

Llegiu més
 

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l'àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments

Ves a Borsa de treball