Conceptes clau

Accessibilitat

Grau en el que un entorn, un servei o un producte permeten l'accés al major nombre possible de persones.

(Font: OMS)

Acció comunitària

L’Acció Comunitària són totes aquelles iniciatives i projectes que aborden de forma col·lectiva els reptes socials, per tal de millorar les condicions de vida de les persones i construir una societat més inclusiva, forta, organitzada i cohesionada.

Aposta per l’autonomia, la iniciativa, les capacitats i el treball en xarxa entre una gran diversitat d'agents: veïnes i veïns, professionals de serveis i equipaments de proximitat i qualsevol altre actor o recurs, social o institucional, que pugui esdevenir una actiu comunitari del territori.

Adaptació funcional

Són els arranjaments que es fan als habitatges quan les seves caracerístiques impedeixen o dificulten el desenvolupament de les activitats de la vida diària de les persones amb dependència o discapacitat, per tal de fomentar i afavorir la seva autonomia i benestar.

Addicció

Trastorn mental crònic i recidivant en el que la persona alterna períodes de consum més descontrolat amb períodes d’abstinència en què n’abandona el consum. Genera canvis en els circuits del cervell que provoquen que la persona consumeixi de manera compulsiva malgrat les conseqüències negatives físiques, psicològiques i socials. Les addiccions inclouen diferents tipus de drogues com el tabac, l’alcohol, els tranquil·litzants i els derivats del cànnabis.

(Font: Hospital Clínic)

Agenda 2030

Programa universal de les Nacions Unides, aprovat l'any 2015, que comprèn disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de caràcter transversal a assolir l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

(Font: Generalitat de Catalunya i TERMCAT)

Aïllament social

Situació, d'una persona o grup, de manca de relacions interpersonals i de comunicació amb els altres i de participació en la vida de la col·lectivitat.

(Font: TERMCAT)

Aliança Catalunya 2030

L'Aliança Catalunya 2030 és un partenariat entre entitats públiques i privades on es comparteixen els compromisos de país per fer realitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El fonament de l'Aliança resideix en l'Acord nacional per a l'Agenda 2030, que ofereix una visió compartida sobre com contribuir a avançar en la consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”.

L'Acord nacional, aprovat pel Govern el 18 de febrer de 2020, està obert a tota la ciutadania i totes aquelles entitats públiques i privades que s’hi adhereixin, amb compromisos concrets per assolir els ODS.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Aporofòbia

Rebuig, menyspreu o odi envers les persones pobres, sense sostre o sense llar.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Assetjament

Comportament que consisteix en introduir-se sense permís i de manera sistemàtica, continuada i intimidatòria en la vida d'una altra persona, perseguint-la, espiant-la, amenaçant-la i/o agredint-la física o psicològicament. Si l'assetjament implica l'ús d'eines tecnològiques, especialment les xarxes socials, s'anomena ciberassetjament.

Assistència personal

L'assistència personal és un dret humà reconegut per la “Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat“ de l'ONU aprovada l’any 2006. És un servei que facilita a les persones amb discapacitat gaudir del màxim nivell d’autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida.

Facilita l’exercici de l’autodeterminació (capacitat de la persona per actuar com agent causal de la seva vida, prenent eleccions i decisions en tot allò que l’impliqui), en tant que és ella l’única que decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d’aquesta assistència.

El servei és prestat per la figura de l’assistent personal, la qual proporciona el suport necessari a la persona amb discapacitat per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici de drets i la igualtat de condicions de la resta de la ciutadania. La funció principal de l’assistent/a personal és proporcionar el suport que la persona consideri necessari en aquells àmbits i activitats que conformen el seu projecte de vida independent.

(Font: ECOM)

Atenció Centrada en la Persona (ACP)

Atenció que posa la persona en el centre del sistema, amb l’objectiu de millorar la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, valors i experiències i comptant amb la seva participació activa com un igual en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació en el procés d’atenció.

(Font: PIAISS, Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària)

Autocura

Activitats realitzades per les persones per a promoure, mantenir i tractar la seva salut i cuidar d'elles mateixes, així com participar en les decisions sobre la seva salut.

(Font: OMS)

Benestar

Percepció subjectiva en què es troben satisfetes les necessitats de tots els dominis de la vida humana, incloent-hi els aspectes físics, emocionals i socials.

(Font: TERMCAT)

Bifòbia

Aversió o discriminació contra les persones bisexuals

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Bretxa de gènere

Desigualtat existent entre dones i homes quant al seu nivell de participació, l’accés als recursos, els drets, el seu poder i influència i la remuneració econòmica.

Bretxa digital

Desigualtat existent entre grups de població o entre països pel que fa a l'accés i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Cadena global de cures

Terme desenvolupat per la sociòloga Arlie Russell Hochschild per referir-se al fenomen migratori de moltes dones del món pel qual transfereixen una part de les seves responsabilitats de cures a altres persones de la família al seu país d'origen en el moment d’emigrar (generalment dones) i després són contractades com a treballadores de la llar i les cures als països receptors.

Capacitisme

Aversió o discriminació contra les persones amb diversitat funcional

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Capital social

Concepte paraigua que comprèn un conjunt de recursos socials individuals, recursos socials col·lectius i aspectes cognitius (família, amistats, xarxes de suport social, contactes socials, suport social, sentiment de pertinença, entre d'altres).

(Font: Laura Coll-Planas)

Ciutats o comunitats amigables amb la gent gran

Ciutats o comunitats que fomenten l'envelliment saludable i actiu.

(Font: OMS)

Coeducació

Acció educativa que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Corresponsabilitat social

La corresponsabilitat social és un compromís compartit en què el conjunt de la societat assumeix, de forma equitativa, la responsabilitat per assolir un entorn on les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats de desenvolupar-nos com a individus. Un entorn d’igualtat comporta deixar de reproduir els estereotips de gènere i superar els patrons culturals, socials, econòmics i polítics d’èpoques passades, que es mantenen i provoquen grans desigualtats. Amb l’exercici de la corresponsabilitat social guanyem una organització més justa i sostenible, de forma que millorem la qualitat de vida de tota la societat.

(Font: Copersona)

Criança positiva

La criança positiva és un tipus d'educació dels infants en el context familiar que es basa en el respecte i el reconeixement de la individualitat i en un tracte afectiu i no violent, dins un marc de normes i valors; l'objectiu de la criança positiva és potenciar la seguretat i l'autonomia progressiva de l'infant i contribuir al seu desenvolupament integral.

(Font: TERMCAT)

Crisi de les cures

És la posada en evidència de la incapacitat social i política de garantir el benestar d'amplis sectors de la població i la generalització de la dificultat d'aquests per a poder cuidar-se, cuidar o ser cuidats. Els principals factors de la crisi de les cures s'agrupen en tres categories diferents: transformacions sociodemogràfiques, sociolaborals i politicoeconòmiques.

(Font: Ezquerra i Del Río)

Cronicitat

Conjunt de problemes de salut crònics i dels efectes que produeixen sobre les persones o sobre grups poblacionals, el seu entorn, el sistema sanitari i la societat en general.

(Font: TERMCAT)

Cura

Concepte molt ampli que engloba totes les activitats que una persona o grup porta a terme per donar resposta al benestar i a les necessitats físiques, psicològiques i emocionals d’una o més persones, tant en l'àmbit públic com privat. Les persones necessitem rebre cures de manera permanent al llarg de la vida, de tipus i intensitats diferents. Totes tenim el dret, però també el deure, de rebre i proveir cures.

Curatela

Institució que es designa més freqüentment per a la persona declarada parcialment incapaç. Té com a funció assistir-la o complementar-ne la capacitat en la realització d’aquells actes jurídics patrimonials que suposin l’assumpció d’obligacions per part d’aquesta persona, dels que comportin el gravamen dels seus béns, dels que impliquin la renúncia o la no-adquisició de drets i també d’aquells altres que no pugui dur a terme vàlidament per haver-ho establert així la sentència d’incapacitació.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Cures de llarga durada

Activitats dutes a terme per uns altres per tal que les persones que han tingut una pèrdua important i permanent de la capacitat intrínseca o corren risc de tenir-la puguin mantenir un nivell de capacitat funcional conforme amb els seus drets bàsics, les seves llibertats fonamentals i la dignitat humana.

(Font: OMS)

Democratització de les cures

Aquest terme proposa reconèixer la importància i la centralitat social i econòmica de la cura, entenent la seva distribució com quelcom que s’ha de donar més enllà de les fronteres i la privacitat de les llars. El reconeixement de la centralitat de la cura comporta que el conjunt d’actors i institucions socials (la comunitat, les administracions públiques, el sector de l’economia social i solidària i el sector privat mercantil) l’assumeixin i se’n responsabilitzin. Aquesta socialització implica una reducció de la càrrega de les cures per part de la família (i particularment de les dones) però sense eliminar el seu rol cuidador i la importància del vincle inherentment emocional de la cura.

(Font: Ajuntament de Barcelona)

Dependència

És l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts (dependència moderada: Grau I; dependència severa: Grau II; gran dependència: Grau III) és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Discapacitat

El concepte actual de discapacitat és un concepte evolucionat i fa èmfasi en l’entorn de la persona. La discapacitat es considera el resultat de la interacció entre una pèrdua o un dèficit en el funcionament d’una estructura corporal o una funció corporal d’una persona i les barreres de l’entorn, que suposa una limitació en l’activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat de condicions amb tots els ciutadans.

(Font: Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (2001))

Discriminació

Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en alguns dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació (19/2020) que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones. Es pot produir de manera directa, indirecta (per associació o per error) i també es poden donar discriminacions múltiples.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Diversitat funcional

Terme alternatiu al de discapacitat, proposat l'any 2005 pel Foro de Vida Independente. La defineix com la diferència de funcionament d'una persona en fer les tasques habituals (desplaçar-se, llegir, agafar, anar al bany, comunicar-se, relacionar-se, etc.) de manera diferent a la majoria de la població.

Economia de les cures

Conjunt d’activitats i tasques que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital. Aquestes tasques estan a la base del sistema social i econòmic, fent possible el manteniment del paradigma econòmic actual, en el que el treball mercantil es valora i remunera, mentre el de cura resta invisibilitzat.

(Font: Copersona)

Economia informal

En aquest tipus d'economia, les persones treballladores no estan reconegudes, registrades, regulades ni protegides per la legislació laboral ni la protecció social. Realitzen feines que es caracteritzen per estar emmarcades en llocs petits o indefinits, condicions de treball insegures i insalubres, falta de competències i escassa productivitat, ingressos baixos o irregulars, horaris prolongats i falta d'accés a la informació, als mercats, al finançament, a la formació i a la tecnologia.

(Font: Organització Internacional del Treball)

Economia Social i Solidària (ESS)

L'economia social i solidària és el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. Són independents respecte els poders públics, actuen orientades per valors com l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i són promotores de canvi social.

(Font: Ajuntament de Barcelona)

Economia platejada

L'economia platejada, o "silver economy", és un terme que fa referència a les persones majors de 55 anys que es mantenen actives i vitals i, com a conseqüència, generen un sector de negoci valuós perquè solen tenir una capacitat de consum potent.

Edatisme

Actitud discriminatòria envers una persona com a conseqüència de la seva edat, especialment en el cas d'una persona d'edat avançada.

(Font: TERMCAT)

Empoderament

Procés personal o col·lectiu d'enfortir-se i guanyar confiança, fet que potencia les capacitats i habilitats per prendre el control de la pròpia vida, representar els propis interessos i defensar els propis drets.

Entitat tutelar

Les entitats tutelars són persones jurídiques (fundacions, associacions, etc.) sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades. Cobreixen el buit en què es troben les persones declarades incapacitades judicialment quan no tenen familiars o parents pròxims, o si aquests no són idonis per a l'exercici d'aquesta funció. Segons el seu àmbit d’especialització, les entitats tutelars es dediquen a la tutela de les persones amb discapacitat intel.lectual, persones grans, persones amb malaltia mental, o a més d’una d'aquestes tipologies.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Envelliment

Procés biològic d'esdevenir vell, que comporta un conjunt de canvis estructurals i funcionals que apareixen amb el pas del temps i que no són conseqüència de malalties ni d'accidents.

(Font: TERMCAT)

Envelliment actiu

El procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

(Font: OMS)

Equitat de gènere

Principi que, a partir del reconeixement de la diferència entre homes i dones a la societat, pretén assolir la igualtat d'oportunitats per canviar l'escenari cap a una societat igualitària.

(Font: TERMCAT)

Estereotip

És la percepció exagerada i simplificada que es té sobre una persona, o grup de persones, que comparteixen certes característiques, qualitats o habilitats. Les accions que es duen a terme, en base als prejudicis causats pels estereotips, suposen una discriminació.

(Font: Copersona)

Estigmatització

Atribució de qualitats negatives i despectives a un grup o col·lectiu de persones, que són tractades amb prejudicis i, en conseqüència, són considerades no normatives.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Ètica de la cura

L'ètica de la cura complementa l'ètica de la justícia i es contraposa a l'individualisme i la competitivitat de les societats governades pel mercat i la cerca de l'èxit i el benefici. És l'ètica de la solidaritat que reclama la necessitat d'afecte, ajuda, compassió, companyia i cura dels individus. Insisteix en la importància de les formes, actituds i hàbits, no només normes. Atén les situacions concretes i les diferències i cerca la personalització.

(Font: Victoria Camps)

Exclusió social

Situació resultant de l'acció exercida per una societat que rebutja una o més persones o col·lectius per la seva situació de dependència física, psíquica o econòmica, amb la desigualtat subsegüent en l'accés als recursos necessaris per a una bona qualitat de vida.

(Font: TERMCAT)

Feminització de la pobresa

Fenomen social consistent en un creixent empobriment material de les dones, l’empitjorament de les seves condicions de vida i la vulneració dels seus drets fonamentals. La pobresa afecta més les dones i existeix una relació directa entre el procés d’empobriment i el gènere.

Fragilitat

Estat de vulnerabilitat d'una persona que comporta un risc elevat de presentar situacions de salut i socials adverses.

Geriatria

Branca de la medicina que s'especilitza en la salut i les malalties de l'envelliment i en atendre amb els serveis apropiats.

(Font: OMS)

Gerontologia

Estudi dels aspectes socials, psicològics i biològics de l'envelliment.

(Font: OMS)

Grup d'Ajuda Mútua (GAM)

Un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) és un espai d’escolta i comprensió, en el qual es reuneixen diverses persones que comparteixen un mateix problema, dificultat o preocupació, per intentar superar o millorar la seva situació.

(Font: Salut Mental Catalunya)

Homofòbia

Aversió o discriminació contra les persones homosexuals.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Humanització

Tant des de la vessant social com sanitària, la humanització implica oferir una atenció individualitzada a les persones usuàries, posar el seu benestar i cura al centre, tenir en compte la seva xarxa de proximitat i el seu entorn, oferir un acompanyament respectuós i de qualitat, recolzar i donar eines als professionals i avaluar per a la millora conínua dels processos.

Inclusió social

Situació resultant de les accions adreçades a acceptar en la societat una persona o un col·lectiu en risc o en situació d'exclusió social, la qual cosa inclou la participació plena en la vida social, econòmica i cultural de la societat en què viuen.

(Font: TERMCAT)

Índex d'envelliment actiu

L'índex d'envelliment actiu mesura el nivell de vida independent que tenen les persones grans, la seva participació en el treball remunerat i en activitats socials, així com la capacitat per envellir activament, d'acord amb la metodologia emprada per Eurostat. Es compon de 22 indicadors que s'agrupen en quatre dimensions: ocupació, participació social, vida independent i segura i capacitat per a un envelliment saludable.

(Font: IDESCAT)

Integració social i sanitària

El model català d'atenció integrada social i sanitària proposa atendre les persones tenint en compte les seves necessitats, preferències i expectatives. Per a això, preveu l'elaboració de plans d'atenció personalitzats per part dels i de les professionals que participen en el procés. Aquests plans han de considerar la persona en la seva globalitat, oferir una resposta multidimensional i garantir la continuïtat assistencial.

El model neix amb la voluntat d'anar més enllà del fet de curar i aposta per promoure l'autonomia de les persones perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu entorn familiar, social i comunitari.

(Font: Model català d'atenció integrada: cap a una atenció centrada en la persona)

Interseccionalitat

Teoria que sosté que l'experiència de desigualtat i discriminació, o de privilegi, es configura a partir de la interrelació entre diverses categories socials, com el gènere, l'ètnia, la classe social, l'orientació sexual o l'edat.

(Font: TERMCAT)

Maltractament

El maltractament es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tracte negligent, causa dany o angoixa a una persona. Aquesta acció pot ser puntual o repetida en el temps, vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica de la persona i es dona quan hi ha una expectativa de confiança entre qui agredeix i la víctima.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Model sistèmic

Model que es caracteritza perquè el seu objecte d'estudi no és l'individu, sinó el sistema socioafectiu en el qual es troba (família, organització, xarxa social, etc.), de manera que no intervé en el subjecte sinó en el seu sistema com a totalitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. Són universals i integradors i es concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Participació social

Procés relacional bidireccional i multidimensional d’implicació de les persones, a títol individual o col·lectiu, a través d’estructures formals o informals amb i en tots els àmbits de la societat en els quals desenvolupa la seva vida i als quals fa aportacions.

(Font: Institut d’Infància i Món Urbà)

Perspectiva de gènere

Presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per tal d’analitzar, planificar, dissenyar i executar polítiques i accions que vetllin per resoldre les desigualtats de gènere existents.

Productes de suport

Qualsevol producte (incloent dispositius, equip, instruments i software) fabricat especialment o disponible al mercat, utilitzat per o per a persones amb discapacitat destinat a: facilitar la participació; protegir, recolzar, entrenar, mesurar o substituir funcions/estructures corporals i activitats, prevenir deficiències, limitacions en l'activitat o restriccions en la participació. Substitueix el terme "ajudes tècniques".

(Font: norma UNE-EN ISO 9999 V2 del Comitè Tècnic de Normalització 153 d'Aenor)

Racialització

Procés d'imbuir una persona o un col·lectiu de la consciència d'una identitat ètnica o racial o de donar un caràcter racial a una relació o una pràctica social perquè serveixi per a propòsits racistes.

(Font: TERMCAT)

Racisme

Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Resiliència

Capacitat d'un individu o un grup per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses.

(Font: TERMCAT)

Responsabilitat Social (RS)

Model de gestió d'una empresa o organització pel qual aquesta assumeix una responsabilitat davant de la societat pels impactes de la seva activitat, tot integrant la corresponsabilitat en la gestió i la relació amb el conjunt de la comunitat i vetllant per la sostenibilitat econòmica, social, ambiental, laboral i el bon govern.

Salut mental

La salut mental és un estat de benestar i equilibri psíquic en què una persona és capaç d'utilitzar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. La salut mental individual està determinada per múltiples factors socials, psicològics i biològics.

(Font: OMS i TERMCAT)

Sensellarisme

Situació d’una persona que no disposa de les mínimes condicions d’habitatge que permeten viure amb dignitat.

(Font: TERMCAT)

Servei d'atenció domiciliària

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.

El servei d'ajuda a domicili és el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:

  • Atenció de les necessitats de la llar: tasques com la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar, rentar la roba , etc.
  • Cura personal: totes les accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvertir-se, etc.

El servei de les tecnologies de suport i cura es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial. Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària i un braçalet o penjoll, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Socialització

És el procés per mitjà del qual la persona aprèn i interioritza, en el transcurs de la seva vida, els elements socioculturals (normes, valors, creences, etc.) del seu medi ambient. Els va integrant a l’estructura de la seva personalitat (manera de pensar, sentir, actuar), sota la influència d’experiències i dels agents de socialització (família, grup d'iguals, sistema educatiu, mitjans de comunicació), adaptant-se així a l’entorn social en el que ha de conviure.

Solitud no volguda

Des d’un punt de vista relacional, és el sentiment negatiu que es produeix fruït de la percepció que la persona té pel que fa a les seves relacions, sentiment d’aïllament o manca de pertinença (experiència subjectiva). Implica una discrepància percebuda entre les necessitats socials d'una persona i la disponibilitat de recursos per a satisfer-les. De vegades, també es relaciona amb un buit interior, una manca de sentit vital, el que se sol anomenar soledat existencial. La solitud no volguda és un determinant social de la salut, un fenomen complex que, fruit de múltiples aproximacions teòriques, ha generat diferents debats al llarg del temps.

(Font: Observatori de la Soledat, Amics de la Gent Gran)

Sostenibilitat

Allò que permet satisfer les necessitats del present sense comprometre l'habilitat de les futures generacions de satisfer les seves pròpies necessitats.

(Font: ONU)

Sostre de vidre

Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als nivells de decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una empresa o una organització a causa dels prejudicis envers les seves capacitats professionals i dels estereotips de rols de gènere.

Teleassistència

És un servei d'atenció domiciliària que funciona tots els dies de l'any i es dirigeix a les persones grans, dependents o amb discapacitat per tal que puguin continuar vivint al seu domicili amb autonomia i seguretat. Consisteix en la instal·lació d’un aparell a l’habitatge de la persona usuària, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència, prement un botó. Des del centre d’atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient per cada situació.

Teràpia ocupacional

És una professió sanitària titulada la funció específica de la qual és l’aplicació de tècniques i la realització d’activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d’aquestes funcions. La funció del terapeuta ocupacional és facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida. En els sistemes sanitari i social, el terapeuta ocupacional comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les ocupacions de la vida quotidiana.

(Font: Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya)

Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD)

Trastorn que s'inicia en la infància caracteritzat per un deteriorament qualitatiu en el desenvolupament de la interacció social i de les habilitats comunicatives.

(Font: TERMCAT)

Tutela

És la institució principal en la protecció de les persones incapacitades, de qui ha d’assegurar la protecció, l’administració i la guarda dels seus béns i, en general, l’exercici dels seus drets, representant-les en tots aquells actes que ho requereixin, en funció de l'extensió i els límits d’incapacitació segons la sentència corresponent.

(Font: Generalitat de Catalunya)

Transfòbia

Aversió o discriminació contra les persones transsexuals.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Treball de cures

Totes aquelles activitats realitzades per donar resposta a les necessitats físiques, psicològiques i emocionals d’una o més persones en l’esfera pública i/o en l’esfera privada, així com en l’economia formal, en l’economia informal i de forma no remunerada.

(Font: Organització Internacional del Treball)

Victimització secundària

Maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d'altres agents implicats.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació)

Vida independent

La filosofia de vida independent defensa que tota persona amb discapacitat és un individu subjecte de drets, únic i irrepetible, amb un projecte de vida particular que cal respectar i impulsar. Posa el focus en l’empoderament de les persones amb discapacitat com a mitjà per a que puguin autodeterminar el seu propi projecte de vida, enlloc de viure el que altres han decidit per elles.

(Font: Institut Guttman)

Voluntariat

El conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei.

(Font: Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l'associacionisme)

Xenofòbia

Odi, hostilitat o rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.

(Font: Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació

 

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l'àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments

Ves a Borsa de treball