Legislació i normativa

Decret pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç

Aquest decret té per objecte regular els serveis d’atenció precoç, el seu contingut així com les condicions i el procediment d’accés a aquests serveis, en el marc de la Llei de suport a les famílies i de l’ordenament dels serveis socials.

Decret de serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat

Aquest decret té per objecte establir i regular el suport que es presta en els serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, en els habitatges amb serveis comuns i en els centres residencials per a persones amb discapacitat del Sistema Català de Serveis Socials i de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència

Aquesta llei catalana defineix la condició de gos d’assistència, estableix els drets i deures de les persones usuàries i regula les activitats d’ensinistrament, cura i control d’aquests animals.

Llei de la llengua de signes catalana

Aquesta llei té per objectiu regular la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya.

Llei de reforma de la legislació civil i processal pel recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

Aquesta llei estatal pretén afavorir l’ús de les figures legals de suport per a les persones amb discapacitat per tal de minimitzar les situacions en les que hi hagi una pèrdua dels drets i una declaració d’incapacitat.

Llei d’accessibilitat

Aquesta llei catalana té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Real Decret pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat

Aquest reial decret estableix els barems aplicables i els òrgans competents, i persegueix la igualtat de condicions per a l’accés de la ciutadania als drets previstos en la legislació.

Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Convenció adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006, que preveu mesures de no discriminació i d’acció positiva per a les persones amb discapacitat i que els Estats han d’implantar.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments