Cartera de serveis

La nostra cartera de serveis s'estructura en cinc àrees:

Recerca i divulgació

Identificació i divulgació de novetats i bones pràctiques en l'àmbit social, i detecció d'oportunitats d'acció social

 • Notícies del sector
 • Nous models d'atenció a les persones
 • Nous serveis de l'àmbit social
 • Bones pràctiques
 • Investigació social
 • Anàlisi d'articles i estudis del sector

Disseny de models d'atenció social

Disseny de projectes socials a mida de gran valor afegit

 • Servei d'Atenció integral en l'Entorn Domiciliari (SAiED)
 • Programa d'Abordatge de la Solitud no volguda (PAS)
 • Casal de gent gran obert a la comunitat
 • Servei d'Informació i Orientació al voltant de la cura
 • Habitatge amb Serveis
 • Pla Local d'Envelliment
 • Diagnosi social municipal
 • Avaluació de projectes socials
 • Acompanyament a persones cuidadores
 • Formació i suport a professionals

Gestió

Gestió directa, propera, innovadora i de qualitat de serveis de l'àmbit social

 • Servei d'Atenció integral en l'Entorn Domiciliari
 • Servei d'Informació i Orientació al voltant de la cura
 • Serveis diürns per a persones amb dependència
 • Serveis residencials per a persones amb dependència
 • Serveis per a persones en situació de risc social
 • Serveis comunitaris per a la ciutadania

Assessorament

Assessorament expert en models d'atenció social i viabilitat de projectes

 • Gestió de persones i del talent
 • Assessorament econòmic i financer
 • Assessorament jurídic i laboral
 • Reglament general de protecció de dades
 • Compliance
 • Benchmarking i informes de posicionament
 • Acompanyament en el procés d'acreditació
 • Acompanyament en formació

Representació

Donem veu a les entitats associades i representem i defensem els seus interessos

 • Comissió de Gestió de Social
 • Espais de participació, debat i treball en xarxa
 • Negociació de convenis col·lectius i comissions paritàries
 • Elaboració de posicionaments col·lectius
 

Model d'atenció

Una atenció digna i de qualitat

La cura té un gran valor social i cal seguir-ne visibilitzant la corresponsabilitat i l’empoderament de les persones que la reben i que la proveeixen

Ves a Model d'atenció