Legislació i normativa

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Aquesta llei, que desenvolupa les competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia, té per objecte la creació i regulació del servei de primera acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, promoure la seva autonomia i igualtat d’oportunitats i assolir una major cohesió social.

Llei de foment de l’associacionisme

Aquesta llei pretén ésser un instrument eficaç per a impulsar mesures i accions concretes que permetin el creixement i la consolidació del teixit associatiu i el seu reconeixement com a valor públic i de vertebració comunitària; el desenvolupament de polítiques públiques de foment més eficients, coordinades i col·laboratives, i la simplificació de les relacions entre les entitats i els poders públics. L’objectiu és que aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social –en termes de promoció d’activitats i col·lectius– i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tota la ciutadania.

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD)

Aquesta llei estatal reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència.

Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Decret pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Comparativa Reial Decret 1051/2013 – 675/2023

Comparativa entre el Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol , i el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, on queden reflectides les novetats i modificacions fetes.

Constitució Espanyola

Aprovada el 6 de desembre de l’any 1978, és la màxima llei escrita de l’ordenament jurídic i de l’Estat espanyol, la qual regula els deures i drets fonamentals dels ciutadans així com la forma i l’estructura de l’Estat.

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Aquesta llei orgànica promulgada el 19 de juliol de 2006 atorga a Catalunya un règim d’autonomia en substitució de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979.

Llei de regulació de l’eutanàsia

Aquesta llei estatal reconeix el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia per a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts. Regula l’ajuda que es necessita per morir dignament, el procés que s’ha de dur a terme, les seves garanties i els drets i deures del personal sanitari que hi participa.

Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs

Aquesta llei estatal aborda la protecció i garantia dels drets relatius a la salut sexual i reproductiva de manera integral. Preveu l’adopció d’un conjunt d’accions i mesures tant en l’àmbit sanitari com en l’educatiu. Estableix una nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs fora del Codi Penal que cerca garantir i protegir adequadament els drets i interessos en presència, de la dona i de la vida prenatal.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments