Legislació i normativa

Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran que s'aplica a residències per a persones grans (residència assistida i llar residència), centres de dia, centres de nit i habitatges tutelats. Codi de conveni núm. 79100235012021.

Llegiu més

Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya

Cinquè conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya. Codi de conveni núm. 79001525011999.

Llegiu més

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Vuitè conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Codi de conveni núm. 79001195011996.

Llegiu més

VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal del sector de l’atenció a les persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal: residències de gent gran, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, serveis d’ajuda a domicili i teleassistència.

Llegiu més

Taules salarials per al 2019 del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal

Taules salarials del 2019 del citat conveni.

Llegiu més

Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Aquesta llei estatal reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència.

Llegiu més

Ordre per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistència personal a Catalunya

Aquesta disposició catalana regula l'assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

Llegiu més

Llei d'accessibilitat

Aquesta llei catalana té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Llegiu més

Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Convenció adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006, que preveu mesures de no discriminació i d'acció positiva per a les persones amb discapacitat i que els Estats han d’implantar.

Llegiu més

Llei de reforma de la legislació civil i processal pel recolzament de les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica

Aquesta llei estatal pretén afavorir l’ús de les figures legals de suport per a les persones amb discapacitat per tal de minimitzar les situacions en les que hi hagi una pèrdua dels drets i una declaració d'incapacitat.

Llegiu més

Llei de serveis socials de Catalunya

Aquesta llei catalana vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l'exercici dels seus drets i responsabilitats. Situa l'infant i l'adolescent com a subjecte de drets i oportunitats.

Llegiu més

II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024

Marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS).

Llegiu més

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Aquesta llei catalana vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l'exercici dels seus drets i responsabilitats. Situa l'infant i l'adolescent com a subjecte de drets i oportunitats.

Llegiu més

Llei de suport a les famílies

Aquesta llei catalana estableix els objectius que han de tenir les polítiques familiars i les mesures de suport al nucli familiar, entenent que aquest és l’eix vertebrador de les relacions humanes.

Llegiu més

Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme

Aquesta llei catalana té la finalitat de divulgar, fomentar el reconeixement i protegir l'associacionisme i el voluntariat.

Llegiu més

Carta del voluntariat en l'àmbit de la salut

Document elaborat l'any 2019, en col·laboració amb les diferents institucions de salut d'àmbit català, que revisa el paper i la dimensió de la figura del voluntari en el sector sanitari, en reconeixement a la seva tasca i d’acord amb l’evolució del model actual.

Llegiu més

Llei d'igualtat efectiva de dones i homes

Aquesta llei catalana pretén avançar cap a la igualtat efectiva i estableix mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les discriminacions contra les dones, a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més avançats en matèria de transversalitat de gènere que formulen diferents institucions de la Unió Europea.

Llegiu més

Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació

Aquesta llei catalana estableix els principis i regula les mesures i procediments per a garantir i fer efectius els drets relacionats amb la igualtat de tracte i la no discriminació.

Llegiu més

Llei integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Aquesta llei estatal té per objectiu garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la dignitat de les persones.

Llegiu més

Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Aquesta llei estatal abasta tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d'atenció posterior a les víctimes de violència de gènere, com la normativa civil que incideix en l'àmbit familiar o de convivència.

Llegiu més

Llei de protecció integral a la infància i la adolescència davant la violència

Aquesta llei estatal combat la violència sobre la infància i l'adolescència des d'una aproximació integral, contemplant els seus múltiples factors de risc i conseqüències. Atorga una prioritat essencial a la prevenció, la socialització i l'educació, i estableix mesures de protecció, detecció precoç, assistència, reintegració de drets vulnerats i recuperació de la víctima.

Llegiu més

Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

L'objectiu d’aquesta llei catalana és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

Llegiu més

Llei de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta llei estatal té per objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l'eradicació de totes les violències sexuals, amb la finalitat de prevenir-les, detectar-les i sancionar-les.

Llegiu més

Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

Aquesta llei catalana té la finalitat de crear prestacions de caràcter econòmic per a la protecció dels més desfavorits i regles per a establir les que es puguin crear en el futur en funció del finançament disponible.

Llegiu més

Llei del dret a l'habitatge

Aquesta llei catalana regula el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Llegiu més

Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Aquesta llei catalana estableix la protecció de les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, d'electricitat i de gas per manca de pagament.

Llegiu més

Llei de cooperació al desenvolupament

Aquesta llei catalana estableix i regula el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l'activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional.

Llegiu més

Bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU

Bases per a les convocatòries de subvencions en l’àmbit de l’atenció social finançades amb els fons Next Generation EU. Amb aquesta convocatòria es vol contribuir a accelerar la transformació de l’atenció social.

Llegiu més

Llei de regulació de l'eutanàsia

Aquesta llei estatal reconeix el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia per a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts. Regula l’ajuda que es necessita per morir dignament, el procés que s’ha de dur a terme, les seves garanties i els drets i deures del personal sanitari que hi participa.

Llegiu més

Estatut d'Autonomia de Catalunya

Aquesta llei orgànica promulgada el 19 de juliol de 2006 atorga a Catalunya un règim d’autonomia en substitució de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979.

Llegiu més
 

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l'àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments

Ves a Borsa de treball