Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Aquesta llei, que desenvolupa les competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia, té per objecte la creació i regulació del servei de primera acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, promoure la seva autonomia i igualtat d’oportunitats i assolir una major cohesió social.