Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas a Catalunya

Aquesta llei, que desenvolupa les competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia, té per objecte la creació i regulació del servei de primera acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, promoure la seva autonomia i igualtat d’oportunitats i assolir una major cohesió social.