Decret de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran

Aquest decret té per objecte regular els serveis d’acolliment diürn dels centres de dia per a gent gran del Sistema Català de Serveis Socials, així com els que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.