Decreto de regulación de los servicios de acogida diurna de centros de día para gente mayor

Aquest decret té per objecte regular els serveis d’acolliment diürn dels centres de dia per a gent gran del Sistema Català de Serveis Socials, així com els que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.