Real Decret pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat

Aquest reial decret estableix els barems aplicables i els òrgans competents, i persegueix la igualtat de condicions per a l’accés de la ciutadania als drets previstos en la legislació.