Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Aquesta llei catalana aprova el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. S’estructura sobre la base del Codi de família, del qual reordena els continguts i esmena les errades tècniques i al qual introdueix un nombre considerable de novetats per a adequar l’ordenament jurídic a les noves necessitats socials.