Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Aquesta llei catalana estableix la protecció de les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, d’electricitat i de gas per manca de pagament.