Llei de foment de l’associacionisme

Aquesta llei pretén ésser un instrument eficaç per a impulsar mesures i accions concretes que permetin el creixement i la consolidació del teixit associatiu i el seu reconeixement com a valor públic i de vertebració comunitària; el desenvolupament de polítiques públiques de foment més eficients, coordinades i col·laboratives, i la simplificació de les relacions entre les entitats i els poders públics. L’objectiu és que aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social –en termes de promoció d’activitats i col·lectius– i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tota la ciutadania.