II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024

Marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS).