Decret pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç

Aquest decret té per objecte regular els serveis d’atenció precoç, el seu contingut així com les condicions i el procediment d’accés a aquests serveis, en el marc de la Llei de suport a les famílies i de l’ordenament dels serveis socials.