Decret d’igualtat retributiva entre dones i homes

Aquest decret estatal estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per a identificar, corregir i combatre la discriminació en aquest àmbit.