Decret de serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat

Aquest decret té per objecte establir i regular el suport que es presta en els serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, en els habitatges amb serveis comuns i en els centres residencials per a persones amb discapacitat del Sistema Català de Serveis Socials i de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.