Circular 20.22 Les retribucions dels empleats públics a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023